Privacy Disclaimer

www.hergebruikoverheid.nl

Algemeen

Stichting ‘Hergebruik Overheid’ verleent u hierbij toegang tot www.hergebruikoverheid.nl (de Website) en nodigt u uit kennis te nemen van haar dienstverlening. De stichting behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst tot samenwerking te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de stichting.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de stichting.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten op de Website liggen bij de stichting. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de op de Website gepubliceerde teksten is slechts toegestaan onder ‘Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen’, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) en tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Wijzigingen

De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacy Statement worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over Privacy Statement, neemt u dan contact op met:info@hergebruikoverheid.nl